KONTAKT

Track

Informacje ogólne

REGULAMIN

Eventu wojskowo – sportowego

 

KOMANDOR

KOMANDOR 

 

I. ORGANIZATORZY:


Inicjatorem oraz organizatorami – KOMANDORA są:

Kundy Portowe

Klub Sportowy ISKRA przy AMW w Gdyni

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Gdynia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

II. CEL KOMANDOR


Bieg/NW dla osób uprawiających zdrowy trybu życia. Głównym Celem jest integracja środowiska biegaczy i nordic walking (NW), popularyzacja biegania/ NW jako najprostszej formy uprawiania sportu, rywalizacja sportowa i uprawianie aktywnej turystyki, poznawanie walorów turystycznych Polskiego wybrzeża oraz uczczenie 100 lecia istnienia Akademii Marynarki Wojennej.

 

III. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTÓW

 

1. KOMANDOR

odbędzie się w dniu 15 października w wariantach:

- Czerwony

- Niebieski

- Zielony

 

2. W ramach KOMNDORA odbędzie się bieg/NW na dystansach:

 

100 km

50 km

21 km

 

3. Starty odbędą się odpowiednio

 

100 km - teren Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

50 km – teren koło Latarni Morskiej w Jastarnii

21 km – parking na przeciwko „Tor Półwysep” Władysławowo

 

4. Meta dla wszystkich dystansów zorganizowana będzie na terenie miejscowości Jastarnia. Dokładna Lokalizacja z uwagi na prowadzone prace zostanie podana w odzielnym komunikacie.

 

5. Ze względu na zmienne warunki meteorologiczne

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu i ewentualnej korekty trasy KOMANDORA, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na fanpagu Kund Portowych.

 

6. Biuro Zawodów dniu 15.10.2022r. będzie mieścić się w miejscu startu, samochodzie organizatorów oraz mecie.

 

IV. TRASA

 

1. Trasy biegu będą przedstawione fanpage Kund Portowych: link 

 

2. Trasy będą przebiegać po ścieżkach rowerowych, asfalcie, drodze utwardzonej, płytach betonowych, po plaży, morzu oraz ścieżce leśnej przy plaży. Trasy będą dostępne w formacie GPX.

 

V. LIMITY I POMIAR CZASU

 

1. Limity czasu na pokonanie biegów wynosi: 18 godzin, pomiar czasu za pomocą stopera.

 

2. Łączna liczba zawodników startujących w wszystkich biegach wynosi 100.

 

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I UCZESTNICTWO

 

1. Zgłoszenia na KOMANDORA można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

 

2. Podczas zgłoszenia należy podać: wybrany wariant biegu nazwisko i imię datę urodzenia nr kontaktowy e-mail adres nr dowodu osobistego

 

3. Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 września 2022 roku, godz. 23.59 lub do wyczerpania się limitu miejsc (100) Termin zgłoszeń dla osób chcących zwiedzić Port Wojenny upływa 31 sierpnia 2022, godz 23.59 lub do wyczerpania miejsc.

 

4. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji powinien dokonać opłaty startowej w postaci wpłaty w kwocie: 190 zł

Opłatę dokonywać należy na konto: Kundy Portowe

Konto bankowe: 37 1140 2004 0000 3702 8070 8333

W opisie wpłaty prosimy o wpisanie hasła: KOMANDOR (+wybrany warariant ) + imię i nazwisko.

Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty zostanie osoba wpisana na listę strtową.

 

5. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się danych osobowych na Liście Startowej z adnotacją „opłacony”.

 

6. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają scedowaniu na inną osobę.

 

7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 

8. W KOMANDORZE mogą startować jedynie osoby pełnoletnie.

 

9. Uczestnicy NIE zostaną oznaczeni kolejnymi numerami zawodnika.

 

10. Obowiązkowym wyposażeniem zawodników jest: latarka czołowa, pojemniki na wodę lub bidony typu SoftFlask o sumarycznej pojemności minimum 1 litr, odblaskowe elementy stroju sportowego, naładowany telefon z zapisanym numerem do organizatora oraz taka ilość gotówki która w razie konieczności umożliwi zakup wody.

 

11. Organizator NIE zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

12. Organizator zaleca aby Uczestnicy przed startem poddali się indywidualnie badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej co do możliwości udziału w KOMANDORZE.

 

VII. PUNKTY KONTROLNO-ODŻYWCZE

 

Na trasie biegu, będą dostępne punkty odżywcze

– dla dystansu 100km: molo w Pucku – na 31 km port Jastarnia – na 62 km cypel Helski – na 80 km meta Jastarnia – 100 km

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

1. Start w zawodach ma charakter dobrowolny a każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

2. Przez zarejestrowanie udziału w biegu uczestnik tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z biegiem.

 

3. Każdy uczestnik dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie i przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez organizatora wyznaczonych.

 

5. Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają po kubku rumu.

 

6. Uczestnicy biegów ubezpieczają się, od NNW, we własnym zakresie.

 

7. Wszystkie informacje nie ujete w niniejszym regulaminie umieszczone zostają na bieżąco na fanpage Kund Portowych oraz www.kundyportowe.pl

 

IX. KONTAKT

 

poczta@kundyportowe.pl

Sprawdź nas: